ส่งฟรี! เมื่อท่านซื้อสินค้าครบ ฿199 พร้อมรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20% มีบริการเก็บเงินปลายทาง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดย กิฟฟารีนโดยกิฟไลฟ์ มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าและสมาชิกกิฟไลฟ์ แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับกิฟไลฟ์ คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น กิฟฟารีนโดยกิฟไลฟ์ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของกิฟไลฟ์ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของกิฟไลฟ์ดังต่อไปนี้

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกิฟไลฟ์
ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกิฟไลฟ์ได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของกิฟไลฟ์ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิฟไลฟ์ได้

กิฟไลฟ์ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของกิฟไลฟ์ได้อย่างต่อเนื่อง กิฟไลฟ์อาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาใช้งานเว็บไซต์ของกิฟไลฟ์ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

สิทธิ์ในเว็บไซต์
ท่านจะไม่กระทำการและท่านตกลงที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นกระทำการลอกเลียน (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยการให้ใช้สิทธิ์นี้อย่างชัดแจ้ง) กระจาย ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (วิศวกรรมย้อนกลับ คือ กระบวนการค้นหาโครงสร้าง ฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกชิ้นส่วนของโปรแกรมออกจากกัน แล้ววิเคราะห์การทำงานในแต่ละส่วน จากนั้นจึงนำมาสร้างโปรแกรมใหม่ ที่ทำงานได้เหมือนเดิม โดยปราศจากการคัดลอกจากต้นแบบ) แยกประกอบ หรือพยายามที่จะดึงรหัสข้อมูล หรือถอดรหัส หรือแก้ไข หรือสร้างงานอนุพันธุ์ของเว็บไซต์หรือการบริการใดๆ ที่ กิฟไลฟ์จัดให้ หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของกิฟไลฟ์นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกิฟไลฟ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากกิฟไลฟ์ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว กิฟไลฟ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ของท่านแก่กิฟไลฟ์แล้ว กิฟไลฟ์จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของกิฟไลฟ์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
กิฟไลฟ์ จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ กิฟไลฟ์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่กิฟไลฟ์ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น กิฟไลฟ์อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของกิฟไลฟ์ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ กิฟไลฟ์ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้

กิฟไลฟ์อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการให้บริการของเว็บไซต์ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับกิฟไลฟ์ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของกิฟไลฟ์นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของกิฟไลฟ์ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่กิฟไลฟ์ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของกิฟไลฟ์ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของกิฟไลฟ์ด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
กิฟไลฟ์จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
กิฟไลฟ์มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ กิฟไลฟ์ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย